BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

UBND THỊ XÃ KỲ ANH

Cổng TTĐT Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 UBND phường Kỳ Trinh 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
2 UBND phường Kỳ Thịnh 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 UBND phường Kỳ Long 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
4 UBND phường Kỳ Liên 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 UBND phường Kỳ Phương 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
6 UBND xã Kỳ Hoa 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 UBND xã Kỳ Ninh 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
8 UBND xã Kỳ Hà 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
9 UBND xã Kỳ Lợi 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
10 UBND xã Kỳ Nam 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
« 1 2 3 4 »
 • UBND phường Kỳ Trinh
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND phường Kỳ Thịnh
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND phường Kỳ Long
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND phường Kỳ Liên
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND phường Kỳ Phương
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND xã Kỳ Hoa
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND xã Kỳ Ninh
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND xã Kỳ Hà
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND xã Kỳ Lợi
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND xã Kỳ Nam
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • 1 2 3 4