BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

UBND THỊ XÃ KỲ ANH

Cổng TTĐT Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng HĐND&UBND 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
2 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 Trung tâm Y tế 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
4 Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng & MTĐT 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 Trung tâm Hướng nghiệp - DN&GDTX 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
6 BQL Dự án xây dựng 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ CTVN 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
8 Văn phòng Nông thôn mới 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
9 Chi cục thống kê 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
10 UBND phường Hưng Trí 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
« 1 2 3 4 »
 • Văn phòng HĐND&UBND
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Y tế
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng & MTĐT
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Hướng nghiệp - DN&GDTX
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • BQL Dự án xây dựng
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ CTVN
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Văn phòng Nông thôn mới
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Chi cục thống kê
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • UBND phường Hưng Trí
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • 1 2 3 4