Lịch làm việc UBND thị xã Kỳ Anh
   
Home
Thứ bảy, ngày 06-03-2021
Ngày/Thứ Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo tham dự
01/03/2021
Thứ 2
02/03/2021
Thứ 3
03/03/2021
Thứ 4
04/03/2021
Thứ 5
05/03/2021
Thứ 6
06/03/2021
Thứ 7
07/03/2021
Chủ nhật
Tháng 3 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng TN&MT
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng TC-KH
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng QLĐT&KT
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Văn hóa - Thông tin
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng LĐTB&XH
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng GD&ĐT
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Y tế
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Tư pháp
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Thanh tra
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Nội vụ
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Văn phòng HĐND&UBND
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Y tế
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng & MTĐT
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Hướng nghiệp - DN&GDTX
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
BQL Dự án xây dựng
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ CTVN
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Văn phòng Nông thôn mới
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Chi cục thống kê
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND phường Hưng Trí
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND phường Kỳ Trinh
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND phường Kỳ Thịnh
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND phường Kỳ Long
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND phường Kỳ Liên
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND phường Kỳ Phương
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND xã Kỳ Hoa
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND xã Kỳ Ninh
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND xã Kỳ Hà
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND xã Kỳ Lợi
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
UBND xã Kỳ Nam
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Hội đồng bồi thường
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)